قوانین ارسال عکس . حداقل 2 تا چهار عدد عکس ارسال شود یکی از عکسها بایدشما حتما لگو شبکه ای پی ان را بروی کاغذ نوشته باشید و در دست خود نگه داشته باشید . قسمت ثبت نام حتما پر شود .